Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Adi!!


ADI!!!  Lekuz aldatzera goaz. Zertan ari garen jakin nahi baduzu, zoaz  Tknikako web orrira

Nos mudamos, podéis conocer qué estamos haciendo en la página web de Tknika

2016/2017 ikasturtea amaitzen


VACACIONES (Small)

Etengabeko Hobekuntza arloko taldekideok 2016/2017 ikasturte honen amaiera aprobetxatu nahi dugu urtean zehar garatutako jardueretan Euskadiko Lanbide Heziketaren Ikastetxeek izan duten parte hartzea.

Adibide bezala emaitza esanguratsuenen laburpen txiki bat aurkezten dizuegu:

emaitzak 16-17

Hau guztia  ikastetxeek bere proiektuak hedatzen jarraitzen laguntzeko  eta aurre egin behar diegun aldaketei baldintzarik hoberenetan erantzuteko baliagarria izango delakoan gaude. Horregatik datorren ikasturtean ere ildo beretik jarraitzeko asmo sendoa dugu.

Udara on bat izan dezazutela eta  berriro elkar ikusi arte¡

Finalizando el curso 2016/2017


VACACIONES (Small)

El equipo del área de Mejora Continua quiere aprovechar este momento de finalización del curso 2016/2017 para agradecer la participación de los centros de Formación Profesional del País Vasco en las diferentes actividades llevadas a cabo durante el mismo.

Como muestra de ello presentamos un pequeño resumen de las más significativas:

resultados 16-17

Esperamos que todo ello  haya servido para que los centros puedan continuar desplegando sus proyectos de centro y afrontar en mejores condiciones los cambios a los que nos enfrentamos, y seguir trabajando en la misma línea el próximo curso.

!Buen verano y hasta la vuelta¡

Gure PKS-a ISO 9001:2015 bertsio berrira eguneratzen


20170510_113936

Urtarrilean komunikatu genuen gure transferentzia planarekin jarraituz, gaur, maiatzak 10, Iurretan ikastetxeetako kudeaketa sistemen arduradunei zuzenduriko formazio jardunaldi bat ospatu da. Bertan LH-ko 26  ikastetxe desberdinetako 32 pertsonek parte hartu dute

Elkarlan eta parte hartze eraikitzaile giro batean, ikastetxeetan gaur egun hedaturik dauden  PKS-ei zuzenki eragiten dieten eskakizun berri/egokituak aurkeztu dira.  Lidergo partekatua eta bere hedapena, aldaketaren kudeaketa, arriskuen eta aukeren identifikazioa eta kudeaketa, erakundearen testuinguruaren azterketa, prozesuetarako ikuspegia, dokumentatuko informazioa..  bezalako kudeaketa gaiak aurkeztu dira

Ondoren, aurrez landuriko ezagutzak aplikatzeko baliogarria izan den ariketa praktiko bat gauzatu da. Honek ikaskuntzarako giro egoki bat sortu du. Zalantza eta kezka ugari agertu dira eta formazio jardunaldiaren arduradunek argitu dituzte. Beste pertsona guztien parte hartzea ere oso baikorra izan da.

Honez gain, kanpo auditoretza bertsio berriarekin pasatu duten pertsonen ekarpenak eta proposamenak ere aintzat hartzekoak izan dira. Guztion artean ikaskuntza giro eraginkor bat sortu dugulakoan gaude,

Jardunaldia amaitzeko, Tknikako ordezkariek hainbat proposamen aurkeztu dituzte. Bere helburua ikastetxeetan gaur egun ditugun PKS-ak arauaren bertsio berrira era egokian egokitzea erraztea izan da. Inola ere ez dira derrigortasun izaera duten proposamenak

Actualizando nuestro SGP a la nueva versión ISO 9001:2015


20170510_113936

Continuando con el despliegue del plan de transferencia comunicado en enero, hoy, 10 de mayo se ha celebrado en Iurreta una jornada formativa dirigida a los responsables de los sistemas de gestión de los centros de FP. En la misma han participado 32 personas de 26 centros diferentes.

En un ambiente de trabajo colaborativo y participativo se han presentado los requisitos nuevos/modificados que afectan directamente a los sistemas de gestión implantados en los centros.

Se han abordado aspectos de gestión tales como enfoque de liderazgo compartido y su despliegue, gestión del cambio, identificación y gestión de los riesgos y oportunidades, análisis del contexto de la organización, orientación a procesos, información documentada…

A continuación se ha realizado un ejercicio práctico en el que se han aplicado los conocimientos previamente presentados y ha dado lugar a la presentación de dudas e inquietudes que han sido aclarados por parte de los líderes de la jornada y de todas las personas asistentes.

Se han aportado también las experiencias de aquellos centros que ya han pasado una auditoría externa con la nueva versión.

Para finalizar la sesión se han aportado sugerencias/propuestas no prescriptivas por parte de los representantes de Tknika que pueden ayudar y facilitar la correcta adecuación de los SGP implantados actualmente en los centros a la nueva versión de la norma.

Applying Lean in Ethazi


ETHAZI_zikloa_v2

This 2016-17 year  a specific working group for the Middle Degree Cycle (EQF level 3) has been created in Tknika. The main objective of this team is “To design and to experiment, with innovating educational approaches and activities, innovations in the implantation of ETHAZI cycles in these cycles, taking into account the experiences of ETHAZI and LEAN in them”.The main idea is to integrate both concepts (Ethazi and Lean) in the classroom to improve students and teachers performance and thereby improve the results of the middle grade cycles.

Two areas of Tknika (Area of ​​Research of Methods and Processes of Learning and Area of ​​Continuous Improvement) and six VET centers (Easo, Maristak, LSB, Miguel Altuna, Otxarkoaga and Usurbil) are taking part in this team. These centers have experience in both Ethazi and Lean in Middle Degree Cycle (EQF level 3), which allows us to adjust the models to their specific needs. We hope to obtain a design settled to the specific characteristics of these groups.

The next steps have been taken:

 1. Identify the needs of Middle Degree Cycle (EQF level 3) students (instrumental, soft and technical skills)
 2. Design of Location for Challenges with which, in addition to including technical learning results, allows us to detect / analyze / diagnose the characteristics of the students in order to design and plan the individualized learning of each student in the following challenges.recorte enThe next milestones will be:
  1. Validation of the criteria and characteristics to be taken into account in the Location Challenge.
  2. Validation of the Location Challenges proposed by the centers.
  3. Define  the design guidelines for Location Challenge, teacher format.
  4. Share in Biltegi Digitala the challenges and the methodological tools proposed.
  5. Design of the following challenges based on the diagnosis
  6. Transference day of the done work to the centers.

Lean Ethazin aplikatuz


ETHAZI_zikloa_v2

2016-17 ikasturtean Tknikan Erdi Mailako Zikloei zuzendutako lan talde berezi bat sortu da. Taldearen helburu nagusia “ Erdi Mailako ETHAZI zikloetan ezarpenerako berrikuntzak diseinatu eta esperimentatu, abiapuntu eta hezkuntz jarduera berritzaileekin,  eta erdi mailako graduetan orain arte izandako ETHAZI eta LEAN esperientziak kontutan harturik”. Kontzeptu biak (Ethazi eta Lean) ikasgelan osatzen ahalegintzen da, bai ikasle bai irakasleen lana hobetzeko asmoz, eta beraz, erdi mailako zikloen emaitzak.

Taldean Tknikaren bi arlok (Ikaskuntza Metodo eta Prozesuen Ikerketa eta Etengabeko Hobekuntza) parte hartzen dute. Horretaz gain, Lanbide Heziketako sei ikastetxe: Easo, Maristak, LSB, Miguel Altuna, Otxarkoaga eta Usurbil. Ikastetxe hauetan bai Ethazin bai erdi mailako zikloetan Lean aplikatuz esperientziak daude jadanik. Honek ziklo hauen behar bereziei ereduak egokitzea ahalegintzen du. Talde hauen behar bereziei egokitutako diseinua izatea espero dugu.

Orain arte emandako urratsak ondokoak dira:

 1. Erdi mailako ikasleen beharrak identifikatu (gaitasun instrumental, zehatz et teknikoak)
 2. Kokatzeko Erronkak diseinatu. Honek ikaskuntza emaitza teknikoak izateaz gain ikasleen ezaugarriak antzeman/ aztertu/ diagnosia egiteko aukera emango digu ikasle bakoitzaren ikaskuntza diseinatu eta planifikatu ahal izateko hurrengo erronketan.

recorte eusHurrengo mugarriak:

 1. Kokatzeko Erronkan kontutan izateko irizpide eta ezaugarrika balidatu.
 2. Ikastetxeetan proposatutako Kokatzeko Erronkak balidatu.
 3. Kokatzeko Erronkak diseinatzeko jarraibideak definitu, irakasle formatuan.
 4. Biltegi Digitalaean partekatu bai diseinatutako erronkak, bai proposatzen diren tresna metodologikoak.
 5. Egin den diagnosia abiapuntua izanik hurrengo erronkak diseinatu.
 6. Ikastetxeetan egindako lanaren transferentzia jardunaldia

Aplicando Lean en Ethazi


ETHAZI_zikloa_v2

Este curso 2016-17 se ha creado en Tknika un grupo de trabajo específico para los ciclos de grado medio. El objetivo principal de este equipo es “Diseñar y experimentar, con planteamientos y actividades docentes innovadoras, novedades en la implantación de ciclos ETHAZI en grado medio, teniendo en cuenta las experiencias de ETHAZI y LEAN en grados medios”. Se trata de integrar ambos conceptos (Ethazi y Lean) en el aula para mejorar tanto el desempeño del alumnado como del profesorado y mejorar con ello los resultados de los ciclos de grado medio.

En el equipo participan además de dos áreas de Tknika (área de Investigación de Métodos y Procesos de Aprendizaje y área de Mejora Continua) seis centros de FP: Easo, Maristak, LSB, Miguel Altuna, Otxarkoaga y Usurbil. Estos centros cuenta con experiencia tanto en Ethazi como en Lean en los ciclos de grado medio, lo cual nos permite ir ajustando los modelos a las necesidades concretas de estos ciclos. Esperamos obtener un diseño ajustado a las características específicas de estos grupos

Los pasos dados hasta la fecha han sido:

 1. Identificar las necesidades del alumnado de ciclos medios (competencias instrumentales, transversales y técnicas)
 2. Diseño de retos de la fase de Ubicación con el que además de incluir resultados de aprendizaje técnicos, nos permita detectar/analizar/diagnosticar las características del alumnado con el fin de diseñar y planificar el aprendizaje individualizado de cada alumno/a en los siguientes retos.

 

recorte es.PNG

Los próximos hitos serán:

 1. Validación de los criterios y características a tener en cuenta en el Reto de Ubicación.
 2. Validación de los Retos de la fase de Ubicación propuestos por los centros.
 3. Plantear las pautas de diseño de Reto Ubicación formato profesor.
 4. Compartir en Biltegi Digitala tantos los retos diseñados como las herramientas metodológicas propuestas.
 5. Diseño de los siguientes retos partiendo del diagnóstico realizado.
 6. Jornada de transferencia del trabajo realizado a los centros.

Jardunaldia Ikastetxeen Sistemen Arduradunentzat


checklist-2077021_1280

Urtarrilan jakinarazi genizuen transferentzia planarekin jarrituz, gure sistemak ISO 9001:2015 arauari egokitzeko jardunaldirako matrikulazio epea zabaldu dela esan nahi dizuegu. Jardunaldi honetan ikastetxeen Prozesuka Kudeaketa Sistema barruan (PKS) eskakizun berri/aldatuei erantzunak nola eman izango dugu helburutzat eta sistemen arduradunei zuzentzen da. Matrikulazioa gaurtik, apirilak 27, maiatzaren 5a arte, biak barne, egin daiteke, Tknikaren web orrian.

Bertan programa ikus daiteke ere bai.

Jardunaldia Iurretan, maiatzaren 10ean izango dugu.

Jornada para Responsables de Sistemas de los centros


checklist-2077021_1280

Continuando con el despliegue del plan de transferencia comunicado en enero queremos informaros de que se ha abierto el plazo de matriculación para la jornada de transferencia sobre la adecuación de nuestros sistemas a la ISO 9001:2015. Esta jornada se centra en cómo dar respuesta a los requisitos nuevos/modificados de la norma dentro del Sistema de Gestión por Procesos SGP de los centros y está dirigida específicamente a los responsables de los sistemas de los centros.  Dicha matrícula se puede formalizar desde hoy dia 27 de abril hasta el 5 de mayo, ambos incluidos, en la página web de Tknika

Así mismo se puede consultar el programa.
La  jornada se realizará el día 10 de mayo en Iurreta

ISO 9001 arauaren 2015 bertsio berrirako Ikuskaritzaren kudekatea sistemaren egokitzapena


2017_04_04 Inspeccion

Atzo, 2017ko martxoak 3, Ikuskaritzako Kalitate Taldearekin lan bilera bat ospatu genuen. Bere helburura Ikuskaritzak duen Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren egoera elkarlanean aztertzea  eta ISO9001:2015 arauaren eskakizun berri edo/eta aldatuekiko egokitzeko aldaketa plana planifikatzen hastea izan zen.

Ekitaldi honen emaitza moduan datorren hilabeteetan garatuko diren laguntza jarduera desberdin batzuk identifikatu ziren. Hauetako lehena bereziki ikuskariei zuzenduriko barne auditoretza formakuntza saio bat izango da.

Datozen jarduerak aldaketa plan hau zehazten doan eran definituko dira.

Hauguztia,  gure hezkuntza sistema hobetzera eta aurreikusi  ditugun emaitzak lortzera eramango gaituen talde lan emankor baten hasiera izatea espero dezagun

Adecuación del sistema de gestión de Inspección a la versión 2015 de la ISO 9001


2017_04_04 Inspeccion

Ayer, 3 de marzo de 2017, desarrollamos una sesión de trabajo con el Comité de Calidad de la Inspección. Su objetivo era analizar conjuntamente el estado de su Sistema de Gestión de la Calidad y empezar a planificar su plan de cambio para adecuarlo a los requisitos nuevos y/o modificados de la ISO 9001:2015. Como resultado de esta sesión hemos identificado algunas acciones de apoyo que se van a llevar a cabo en los próximos meses. La primera de ellas es una sesión formativa dirigida específicamente a inspectores sobre auditorías internas.

Las próximas se especificarán a medida que ese plan de cambio se concrete.

Esperamos que esto sea el comienzo de una fructífera relación de trabajo en equipo que nos lleve a mejorar nuestro sistema educativo y a conseguir los resultados esperados.

PKS prozesuetako arduradun berrientzat formazio jardunaldia


IMG-20170315-WA0006

Atzo, martxoak 15, Euskadiko lanbide heziketa sistemako ikastetxe desberdinetako kudeaketa sistemetan hedaturik dauden prozesuetako  arduradun berriei zuzenduriko formazio jardunaldi bat ospatu zen. Bertan  ikastetxeetako 46 ordezkarik parte hartu zuten.

Aipaturiko jardunaldi honetan, eta Tknikako adituen gidaritzapean, prozesu baten kudeaketan bereizten diren elementu giltzarriak eta berauek diseinatzeko eta kudeatzeko modu zehatzak modu teoriko-praktiko batean landu ziren. Horretarako proposatzen den prozesuen kudeaketa liburuan oinarritu ginen. Aurkezpen metodologiak, talde lan eta dinamikak eta jarduera praktikoekin tartetaku ziren.

Giro lasai  eta elkarlanerako batean, prozesu bat planifikatzeko eta hedatzeko orduan partaideek zituzten eta azaldu dituzten zalantza eta kezkak aztertu eta argitu ziren.

Jardunaldi hau amaitu ostean, partaide guztiek jarduera praktiko bat gauzatu behar dute bere ikastetxeetan eta ikastaroaren antolatzaileei bidali behar diete.

Modu honetan, partaideek, prozesu bat diseinatzeko, planifikatzeko eta hedatzeko   konpetentzia teoriko-praktikoak eskuratu eta eguneratu dituzte.

Orain teoria mailan ezagututakoa praktikan hedatzea dagokigu….Erronka bikaina!!!!!

Jornada de formación para nuevos propietarios de procesos SGP


IMG-20170315-WA0006

Ayer, 15 de marzo, se celebró en Iurreta una jornada de formación dirigida a los nuevos responsables de los diferentes procesos de los sistemas de gestión implantados en los centros del sistema de FP de Euskadi. Asistieron a la misma 46 representantes de los centros.

En dicha jornada, y bajo el liderazgo de expertos de Tknika, se trabajó de forma teórico-práctica una sistemática  para la gestión de los procesos, identificando los elementos clave de un proceso a gestionar y modos concretos de hacerlo, basándonos, como propuesta, en un libro de gestión de los mismos. Se combinaron metodologías expositivas con la realización de trabajo y dinámicas en equipo, junto a actividades prácticas.

En un ambiente distendido y de trabajo colaborativo se plantearon y resolvieron  dudas e inquietudes respecto a la práctica de la gestión por procesos.

Una vez finalizada dicha jornada los participantes deben desarrollar en su centro una actividad práctica que será remitida a los organizadores del curso.

De esta manera, los asistentes han adquirido y actualizado las competencias teórico-prácticas necesarias para la correcta planificación, despliegue y gestión de un proceso de forma que aporte valor al centro.

Ahora llega el tiempo de poner en práctica en el centro lo aprendido…Atractivo reto!!!!!

Agreement signature with Aenor


dscn2138

Today, 28th of february, Tknika’s executive director Iñaki Mujika and the director of the Basque Country’s delegation of Aenor Luz Emparanza have regularized the signature of the agreement of cooperation between both organizations in Tknika.

In this document different activities of collaboration in the field of Continuous Improvement in Management that will be carried out are specified:

 • Development of periodical meetings between Aenor and the Continuous Improvement Area of Tknika to exchange information originated from the audits of the different centers of Vocational Education and Training of the Basque Country.
 • Present the adaptation plan of the 2015 ISO standards version for those centers
 • Present the adaptation of the Processes Management System and Management Integrated System for that version.
 • The fulfillment of formative actions for the responsibles of the centers…

The objective of this collaboration is to keep giving support to the centers in their improvement path.

A %d blogueros les gusta esto: