Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Continuous Improvement Area knowing VET of Holland


foto-de-mertxe-alonso1

A team with people of the Continuous Improvement Area of Tknika and representatives of different VET schools in Basque Country have visited this week several VET centers in Holland. The aim was to know and to share management good practices and the way they have to organize the centers.

The schools have been visited are:

Alfa College, in  Groningen

Da Vinci, in Dordrecht

Aventus, in Apeldoorn

foto-de-mertxe-alonsoIn addition to, a work meeting with representatives of the state level organization  MBO Raad was hold.
Known experiences and made contacts have been very well appreciated and they could be the beginning for potential alliances and medium terms projects.

Etengabeko hobekuntza alorkideak Holandako Lanbide Heziketa ezagutzen


foto-de-mertxe-alonso1

Aste honetan zehar, Tknikako Etengabeko Hobekuntza alorreko kide eta Euskadiko LHko ikastetxeetako ordezkari desberdinez osaturiko lan talde bat Holandako Lanbide Heziketako ikastetxe batzuk ezagutzen izan da.

Honen helburua ikastetxeen antolaketa eta kudeaketa esparruetako praktika hoberen eta berritzaileenak ezagutzea eta elkarrekin  partekatzea izan da, era honetan bi herrialdeetako ordezkariek elkarrengandik ikasteko aukera bikaina izan dugularik

Lan taldeak honako ikastetxeak bisitatu ditu:
Alfa College, Groningen-en

Da Vinci, Dordrecht-en

Aventus, Apeldoorn-en

foto-de-mertxe-alonsoHonez gain MBO Raad Holandar estatu mailako erakundeko ordezkariekin probetxuzko lan bilera bat ere gauzatu dute.

Lan talde honek era oso baikorrean baloratzen ditu bai ezagututako esperientzia eta praktika onak, bai epe ertain batean ahalezko aliantza eta proiektuak  bideratu ditzazketen izandako harreman eta kontaktuak ere.

El área de Mejora Continua conociendo la Formación Profesional de Holanda


foto-de-mertxe-alonso1

Un grupo formado por personas del área de Mejora Continua de Tknika y  representantes de varios centros del País Vasco han visitado durante esta semana varios centros de Formación Profesional en Holanda. El objetivo ha sido conocer y compartir de primera mano buenas prácticas de gestión y organización de los centros.

El equipo ha visitado los siguientes centros:
Alfa College, en Groningen

Da Vinci, en Dordrecht

Aventus, en Apeldoorn

foto-de-mertxe-alonsoAdemás, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la organización de ámbito estatal MBO Raad.

El equipo valora muy positivamente tanto las experiencias conocidas como los contactos realizados que pueden dar lugar a potenciales alianzas y proyectos a medio plazo.

Internal audits ISO 9001: 2015 training day


20170118_091717

Past wednesday, 18th of January, 24 responsibles of the management systems of the Vocational Training in Euskadi took part in a training day carried out in Iurreta.

During this training day, being the experts of Tknika the leaders, a theoretical-practical way to carry out internal audits was worked, as well as the new perspectives and changes that have been proposed in the new version of the standard and potential ways to deal with those aspects in the management of an internal audit. Presentations were combined with the development of different tasks and group dynamics

In an easy environment and working collaboratively different questions and concerns were brought up regarding internal audits and changes of the last version.

Once finished the meeting, the responsibles who took part have to develop in their own institution a practical activity that will be send to the course managers.

Developing this practical activity, the participants update the theoretical-practical competences that are needed to be able to planificate and implement an internal audit based on the new version of the standard, providing value to the center.

This meeting is going to be repeated soon with a second group. You will have more news soon.

ISO9001:2015 barne auditoretzak formazio jardunaldia


20170118_091717

Atzo, urtarrilak 18, Euskadiko lanbide heziketa sistemako ikastetxe desberdinetako kudeaketa sistemen arduradunei zuzenduriko formazio jardunaldi bat ospatu zen. Bertara, beste horrenbeste ikastetxetako 24 ordezkarik parte hartu zuten.

Aipaturiko jardunaldi honetan, eta Tknikako adituen gidaritzapean, barne auditoretzak gauzatzeko sistematika, arauaren bertsio berriak dakarzkien enfoke edo ikuspegi  berriak eta aldaketak eta kudeaketa esparru hauei barne auditoretzaren testu inguruan  erantzuna emateko aukera potentzial desberdinak modu teoriko-praktiko batean landu ziren. Aurkezpen metodologiak talde lan eta dinamikekin tartetaku ziren.

Giro lasai  eta elkarlanerako batean, barne auditoretza gauzatzeko orduan sortzen diren eta bertsio berriaren aldaketen inguruan sortu diren partaideek zituzten eta azaldu zituzten zalantza eta kezkak aztertu eta argitu ziren.

Jardunaldi hau amaitu ostean, partaide guztiek jarduera praktiko bat gauzatu behar dute bere ikastetxeetan eta ikastaroaren antolatzaileei bidali behar diete.

Modu honetan, partaideek, arauaren bertsio berrian oinarritutako eta ikastetxeari balioa eransten dion barne auditoretzak planifikatzeko eta hedatzeko  bere konpetentzia teoriko-praktikoak eguneratzen dituzte.

Epe laburrean jarduera hau talde berri batekin errepikatuko da.

Adi egon. Laister izango duzue gure berri.

Jornada de formación auditorías internas ISO 9001:2015


20170118_091717Ayer, 18 de enero, se celebró en Iurreta una jornada de formación dirigida a los responsables de los sistemas de gestión de los diferentes centros del sistema de FP de Euskadi, Asistieron a la misma 24 representantes de otros tantos centros.

En dicha jornada, y bajo el liderazgo de expertos de Tknika, se trabajó de forma teórico-práctica una sistemática  para la realización de auditorías internas así como los nuevos enfoques y cambios que se proponen en la nueva versión de la norma y potenciales modos de abordar dichos ámbitos de gestión en una auditoría interna. Se combinaron metodologías expositivas con la realización de trabajo y dinámicas en equipo.

En un ambiente distendido y de trabajo colaborativo se plantearon y resolvieron dudas e inquietudes respecto a la práctica de la auditoría interna y los cambios en la nueva versión.

Una vez finalizada dicha jornada los participantes deben desarrollar en su centro una actividad práctica que será remitida a los organizadores del curso.

De esta manera, los asistentes actualizan las competencias teórico-prácticas necesarias para la correcta planificación y ejecución de una auditoría interna basada en la nueva versión de la norma y que aporte valor al centro.

En breve se replicará esta jornada con un segundo grupo. Pronto tendréis más noticias.

Transferentzia jardunaldiak


2017-01-09-b-2

Ikasturte honen lehenengo hiruhilabetean jakinarazi dizkiguzuen beharrak aztertu ondoren transferentzia plan bati hasiera emango diogu. Plan honetan interesgarriak izan daitezkeen zenbait jarduera proposatzen dira.

 

Hasieran proposatutako programa eta egutegia ondokoak dira:

 1. PKSrako (ISO 9001.2015 araua) barne auditoretzak. Urtarrila
 2. Jabe berrientzat PKSri buruz prestakuntza. Otsaila.
 3. PKSren egokitzapena ISO 9001: 2015 arauari Martxoa
 4. KSIren egokitzapena ISO 9001: 2015 arauari . Apirila
 5. EFQM-Hobbide Bikaintasun markoa. Maiatza
 6. 6.TKLean metodoaren aplikazioa prozesuetan Ekaina

Jarduera hauek ikastetxeetako Sistemen arduradunentzat eta Prozesu Jabeentzat proposatzen dira, bai gaur egungoak bai ordezkapen eta jarraipen planetan sartuta daudenak

Jarduera bakoitzarako Tknikaren web orrian inskripzio epea zabalduko da, eta bertan jardueraren zehaztasunak ikusgai agertuko dira. Lehenengoa urtarilaren 18an, Iurretan garatuko da eta gaurtik zabalik dago epea.

barne auditoretzak ISO 9001:2015
Deialdia eta gai ordena urtarrilaren 18ko jarduerarako inskribatuei bidaliko zaizkie.

Jornadas de transferencia


2017-01-09-b-2Una vez analizadas las necesidades que se nos han  comunicado desde los centros en los primeros meses de este curso ponemos en marcha un plan de transferencia que contempla diversas acciones formativas  que creemos pueden ser de interés.

El programa y calendario propuestos inicialmente son los siguientes:

 1. Auditorías internas en el Sistema de Gestión por Procesos SGP (norma ISO 9001:2015). Enero
 2. Formación sobre el SGP para nuevos propietarios. Febrero
 3. Adecuación del SGP a la norma ISO 9001:2015. Marzo
 4. Adecuación del Sistema Integrado de Gestión SIG a la norma ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015. Abril
 5. Marco de Excelencia EFQM-Hobbide. Mayo
 6. Aplicación del método TKLean a los procesos. Junio

Estas acciones están dirigidas a los Responsables de Sistemas de los centros y a los Propietarios de los Procesos, actuales o incluidos en planes de sucesión y sustitución.

Para cada una de las acciones se abrirá un plazo de inscripción en la página web de TKNIKA, donde se podrán consultar los detalles de cada actividad.

Desde hoy se ha abierto el plazo para la primera jornada que se realizará el 18 de enero en el CIFP Iurreta LHII.

matrícula: auditorías internas ISO 9001:2015
Se enviará la convocatoria y orden del día  a los inscritos en la actividad del 18 de enero.

PKS, Prozesuka Kudeaketa Sistemarako sare berria


Lanbide Heziketaren ikastetxe batzuk egindako eskaerari erantzunez gaur, abenduaren 14, bost ikastetxez osatutako sare berri bat abiatu da. Helburua ISO 9001:2015 Arauari dagozkion prozesu eta prozedurak definitzeko behar den ezagutza izatea da. Horrela, urte beteko epean ziurtagiria izan dezaten kanpo auditoretza bat egiteko moduan egongo dira.

Lehenengo saio honetan misioa, portaera kodea eta lanerako metodologia adostu dute. Era berean, zentruetara bisitaldi egutegia onartu dute. Bisitaldi hauetan arauaren eskakizunen aurrean benetako egoeraren diagnosia egingo da eta, ondoren, aurreikusitako helburua lortzeko behar diren jardunaldiak planifikatu dira.

2016_12_14-sgpa

Nueva red SGP (Sistema de Gestión por Procesos)


Respondiendo a la demanda de varios centros de Formación Profesional hoy, 14 de diciembre, se ha puesto en marcha una nueva red con cinco escuelas. Su objetivo es adquirir el conocimiento necesario para definir los procesos y procedimientos correspondientes a la Norma ISO 9001:2015 de forma que puedan realizar una auditoría externa para alcanzar la certificación en el plazo de un año.

En esta primera sesión se han consensuado la misión, el código de conducta y la metodología de trabajo. Así mismo se ha aprobado un calendario de visitas a los centros que permitirá realizar un diagnóstico de su situación real respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma y la planificación de las jornadas necesarias para alcanzar el objetivo previsto.

2016_12_14-sgpa

Infografía ISO 9001-14001-45001 y documento de recopilación


Zuen institutuetan kudeatzeko sistema gaurkotzeko interesgarri izan daitezkeen bi agiri egin ditugu.

Infografia bat egin dugu, hiru arauak bat datozela eta gure kudeaketa-sistemekin duen harremana adierazten dituena.

Gainera, arauak gaurkotzeari buruzko artikulu guztiak pdf-ko agiri batean jaso ditugu.

Behean bi dokumentu huek deskargatzeko lotura bat aurkituko duzue. Zuen interesekoa izatea espero dugu.

Hemos realizado dos documentos que os pueden interesar para la actualización del sistema de gestión en vuestros institutos.

Por una parte, hemos creado una infografía con la correspondencia de las tres normas y su relación con nuestros sistemas de gestión.

Además, hemos recogido en un documento en pdf todos los artículos relativos a la actualización de las normas.

Abajo encontraréis un enlace para la descarga de ambos documentos. Esperamos que sea de vuestro interés.

Infografía

Infografia ISO 9001-14001-45001

Enlace para descargar >>> Infografía ISO 9001-14001-45001 <<< Deskargatzeko lotura
(Botón derecho del ratón – Guardar enlace como…) | (Arratoiaren Saguaren eskuineko botoia – Lotura bezala gordetzea…)

Documento de recopilación

Actualizacion de normas - Arauak gaurkotzea

<<< Enlace sobre la imagen

Onartutako ISO 9001:2015 eta 14001:2015 arauetan izandako aldaketengatik gure kudeatzeko sistemek (PKS eta KSI) izango dituzten aldaketa eta eraginak testuinguruan sartzea.


Contextualización de los cambios e impactos que sufrirán nuestros Sistemas de Gestión (SGP y SIG) y sus procesos debido a los cambios de las normas aprobadas ISO 9001:2015 y 14001:2015.

Descargar >>> Actualización de normas – Arauak gaurkotzea <<< Deskargatu
(Botón derecho del ratón – Guardar enlace como…) | (Arratoiaren Saguaren eskuineko botoia – Lotura bezala gordetzea…)

No Conformidad


EUSKERA

A estas alturas, la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es una no conformidad, cómo se identifica y cómo se trata. Pero los procesos de sucesiones que se están realizando en los centros, recomiendan que hagamos un repaso sobre este tema.

Seguimiento de las No conformidades 2No conformidad

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.

Los requisitos pueden ser:

 • legales (legislación aplicable, normativas, leyes, normas ISO u otras…) y por tanto obligatorios, o
 • adoptados como compromisos de la organización, por lo que se convierten en obligatorios.

Hay que tener claro que las no conformidades se pueden detectar en cualquier momento, no solo en las auditorías y por cualquier persona, no solo por los auditores.

Hallazgo

En cualquier momento podemos encontrar alguna evidencia del incumplimiento de algún requisito que nos lleve a la identificación de la no conformidad.

Hay un dicho popular que dice “el que busca, encuentra”.

Lógicamente se puede aplicar fácilmente a nuestros sistemas de gestión, ya que resulta muy sencillo para casi cualquier persona, detectar lo que no se está haciendo conforme a lo que piden las leyes, las normas, los clientes y la organización en sí.

nc 3En esta búsqueda nos podemos encontrar con los citados incumplimientos y, a partir de ese momento, se debe poner en marcha una acción correctora, sin embargo se tiene que priorizar. Nos podemos encontrar con:

 1. No conformidades mayores
 2. No conformidades menores reales
 3. No conformidades menores potenciales. Aunque está vigente en ISO 9001:2008, este tipo desaparece en las normas de 2015, ya que se aplica un nuevo enfoque basado en el riesgo.
 4. Observaciones

 

Diferencias entre Observación y No conformidad

Observación y ncSegún lo visto, nos encontramos con “Observaciones” y “No conformidades”. pero, ¿cual es la diferencia?

Observación. Es una indicación sobre un aspecto de un requisito que podría mejorarse, pero que no requiere que se haga de manera inmediata.

No Conformidad. Es el incumplimiento de un requisito:

 • De las leyes o reglamentos aplicables
 • De la norma aplicable
 • Del cliente
 • Del propio sistema de calidad de la organización

.

ControlTipos de No Conformidades

Las no conformidades se pueden clasificar de la siguiente manera:

 • No Conformidad Mayor (NCM). Es un incumplimiento que ya ocurrió en el sistema de calidad (incumplimiento real) y que afecta a un punto completo de la norma aplicable.
 • No Conformidad menor NCm. Encontramos dos tipos: real y potencial.
  • La No Conformidad real es un incumplimiento que ya ha ocurrido en el sistema de calidad y que solo afecta parcialmente a un punto de la norma.
  • La No Conformidad potencial es un incumplimiento menor que aún no ha ocurrido pero que si no se hace algo al respecto, terminará convirtiéndose en un incumplimiento real.

.

Acciones a tomar

Después de detectado un incumplimiento de un requisito, debemos tomar algún tipo de acción, que dependerá de si se trata de una observación o de una no conformidad y del tipo de esta. Según esto, tenemos las siguientes acciones:nc2

Para una Observación > Acción de mejora:
Acción encaminada a mejorar un indicador de desempeño, indicador de calidad o un objetivo de calidad que ya se encontraba en los niveles deseados.

Normalmente se ponen en marcha acciones de mejora para atender las observaciones del sistema.

Para una No conformidad mejor potencial > Acción preventiva:
Como ya se ha explicado, en la nueva norma aparece el enfoque basado en el riesgo y por lo que no contempla la acción preventiva. Pero en el caso de la ISO 9001:2008, la acción preventiva es aquella que se realiza para eliminar la causa de una no conformidad potencial detectada o una potencialmente indeseable.

Para una No conformidad menor > Acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada o de otra situación indeseable. Lógicamente, antes de decidir qué acción tomar, habrá que realizar un buen análisis de causas.

Tanto en la acción preventiva (para las no conformidades potenciales), como en la acción correctiva, debemos de tener en cuenta que:

 • Puede existir más de una causa para una no conformidad.
 • La acción se toma para evitar que ocurra una situación indeseable

Para una No conformidad mayor > Acción correctiva inmediata:
Acción para eliminar de manera urgente la causa de una no conformidad detectada o de otra situación indeseable.

 • Las acciones correctivas inmediatas se ponen en marcha de manera urgente para evitar seguir poniendo en peligro el sistema de calidad y sobre todo el compromiso con el cliente.

.

Seguimiento de las no conformidades

NC objervaciónNuestro sistema posee la documentación necesaria para el tratamiento de las no conformidades (procedimiento y hoja de aprendizaje y mejora), pero de una forma más sintética podemos poner el diagrama del seguimiento de las no conformidades. Se debe buscar evidencia de:

 • La investigación y análisis realizado para identificar las causas y los efectos.
 • La identificación de las causas y de los efectos.
 • La aplicación oportuna de las correcciones, acciones correctivas y/o acciones preventivas.
 • La eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Todo este proceso, finalizará con un informe “cerrando” la no conformidad.

 

Fuentes

En la ISO 9001:2008, encontramos que las no conformidades tienen diversas fuentes:

 • Revisiones por la dirección 5.6.2
 • Quejas de los clientes 7.2.3
 • Auditorías (Internas y/o externas) 8.2.2
 • Producto no conforme 8.3
 • Rechazos de los clientes 8.3
 • Análisis de datos de la medición 8.4
Mientras que en la ISO 9001:2015, las no conformidades las encontramos en:

 • Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3
 • Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4
 • Control de las salidas no conformes 8.7
 • Auditoría interna 9.2
 • Revisión por la dirección 9.3
 • No conformidad y acción correctiva 10.2

 

Ez adostasuna


CASTELLANO

Zuetako gehienek jakingo duzue zer den ez adostasun bat dagoeneko, nola identifikatzen den eta nola tratatzen den. Baina ikastetxeetan egiten ari diren suzesioen prozesuek gai honi buruzko birpasa bat egitea gomendatzen digute.

Ez adostasuna

Ez adostasun bat baldintza bat ez betetzea da.

Baldintzak hauek izan daitezke:

 • Legezkoak (aplikatzeko legeria, araudiak, legeak, ISO arauak edo beste batzuk … ) eta, horregatik, derrigorrezkoak, edo
 • Antolaketaren konpromiso gisa hartuak eta, horregatik, derrigorrezko bihurtzen gara.

Ez adostasunak edozein unetan, ez bakarrik auditorietan, eta edozein pertsonak, ez bakarrik auditoreek, ikus ditzake.

Aurkikuntza

Edozein unetan baldintzaren bat ez dela betetzen begi-bistan uzten duen zerbait aurki dezakegu eta horrek ez adostasuna identifikatzera eramaten gaitu.

Badago “bilatzen duenak aurkitzen du“ dioen esamolde herrikoi bat.

Jakina, gure kudeatzeko sistemei erraz aplikatu ahal zaie, oso erraza baita edozein pertsonentzat, legeek, arauek, bezeroek eta antolaketak eskatzen dutenaren arabera, egiten ari ez dena antzematea.

nc 3Bilaketa horretan aipatutako ez betetzeak ikus ditzakegu eta, une horretatik aurrera, jarduera zuzentzaile bat jarri behar da martxan. Hala ere, lehentasunak ezarri behar dira. Hauek ikus ditzakegu:

 1. Ez adostasun handiak.
 2. Egiazko ez adostasun txikiak.
 3. Balizko ez adostasun txikiak. ISO 9001:2008an indarrean dagoen arren, mota hau ez da 2015eko arauetan agertzen, arriskuan oinarritutako ikuspegi berri bat aplikatzen baita.
 4. Oharrak.

 

Oharraren eta ez adostasunaren arteko aldeak

Ikusitakoaren arabera, “oharrak“ eta “ez adostasunak“ ditugu baina, zein da desberdintasuna?

Oharra. Hobe litekeen baldintza baten alderdi bati buruzko adierazpen bat da baina hobekuntza horrek ez du berehala gertatu behar.

Ez adostasuna. Baldintza bat ez betetzea da:

 • Legeena edo aplikatu beharreko araudiena.
 • Aplikatu beharreko araudiarena.
 • Bezeroarena.
 • Antolaketaren kalitate-sistemarena berarena.

.

ControlEz adostasun motak

Ez adostasunak horrela sailka daitezke:

 • Ez adostasun handia. Kalitate-sisteman gertatu zen ez betetze bat da (egiazko ez betetzea) eta aplikatu beharreko araudiaren puntu oso bati eragiten diona.
 • Ez adostasun txikia. Bi mota ditugu: egiazkoa eta balizkoa.
  • Egiazko ez adostasuna kalitate-sisteman dagoeneko gertatu den ez betetze bat da eta araudiaren puntu bati partzialki eragiten diona.
  • Balizko ez adostasuna ez betetze txikiago bat da, oraindik ez da gertatu baina, zerbait egin ezean, egiazko ez betetze bihurtuko da.

 

Egin beharreko jarduerak

Baldintza bat ez dela betetzen antzeman ondoren, jardueraren bat egin beharko dugu, ohar edo ez adostasun bat den eta, ez adostasuna izanez gero, zein motatakoa den kontuan hartuta. Horren arabera, jarduera hauek ditugu:

Ohar baterako > hobekuntza-jarduera:

Nahi ziren mailatan zegoen langabeziaren adierazle bat, kalitate-helburu bat hobetzera bideratutako jarduera.

Normalean sistemaren oharrei arreta emateko jartzen dira hobekuntza-jarduerak martxan.

Balizko ez adostasun hobe baterako> prebentzio-jarduera:

Dagoneko azaldu denez, arau berrian arriskuan oinarritutako ikuspegia agertzen da eta, horregatik, ez du prebentzio-jarduera kontuan hartzen. Baina, ISO 9001:2008ren kasuan, antzemandako balizko ez adostasun baten edo nahi ez den baten arrazoia ezabatzeko egiten dena da prebentzio-jarduera.

Ez adostasun txikiago baterako> zentzagarri-jarduera

Antzemandako ez adostasun baten edo nahi ez den beste egoera baten kausa ezabatzeko jarduera. Jakina, zein jarduera egin erabaki aurretik, arrazoiak ondo aztertu beharko dira.

Prebentzio-jardueran (balizko ez adostasunetarako) eta jarduera zuzentzailean ondorengo puntuak hartu behar ditugu kontuan:

 • Ez adostasun batek kausa bat baino gehiago izan dezake.
 • Nahi ez den egoera ekiditeko egiten da jarduera.

Ez adostasun handiago baterako> berehalako zentzagarri-jarduera

Antzemandako ez adostasun baten edo nahi ez den beste egoera baten kausa premiaz ezabatzeko jarduera.

 • Jarduera zuzentzaileak premiaz jartzen dira martxan, kalitate-sistema eta, batez ere, bezeroarekiko konpromisoa arriskuan jartzen ez jarraitzeko.

.

Ez adostasunen jarraipena

Ez adostasunak tratatzeko behar den dokumentazioa (prozedura eta ikaskuntza- eta hobekuntza-orria) du gure sistemak baina era sintetikoago batean jar dezakegu ez adostasunen jarraipenaren diagrama martxan. Ondorengo puntuak ziurtatu behar dira:

 • Kausa eta ondorioak identifikatzeko egindako ikerketa eta analisia.
 • Kausa eta ondorioen identifikazioa.
 • Zuzenketak, jarduera zuzentzaileak edota prebentzio-jarduerak behar bezala aplikatzea.
 • Hartutako neurri zuzentzaileen eraginkortasuna.

Ez adostasuna “ixteko“ txosten batekin emango zaio prozesu honi amaiera.

 

Iturriak

ISO 9001:2008an ez adostasunek iturri desberdinak dituztela ikusten dugu:

 • Revisiones por la dirección 5.6.2
 • Quejas de los clientes 7.2.3
 • Auditorías (Internas y/o externas) 8.2.2
 • Producto no conforme 8.3
 • Rechazos de los clientes 8.3
 • Análisis de datos de la medición 8.4
ISO 9001:2015ean, ez adostasunak ondorengo tokietan aurkitzen ditugu:

 • Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3
 • Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4
 • Control de las salidas no conformes 8.7
 • Auditoría interna 9.2
 • Revisión por la dirección 9.3
 • No conformidad y acción correctiva 10.2

 

Algunos términos y definiciones ISO


Durante los distintos artículos publicados con respecto a la actualización de las normas, han ido apareciendo distintos términos. Algunos de esos términos los publicamos a continuación con sus correspondientes definiciones (encontrareis más información en Moodle SGP o en Moodle SIG).

C

 

Ciclo de vida

Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta el tratamiento al finalizar su vida

Nota 1 a la entrada: El ciclo de vida incluye actividades, productos y servicios, y puede incluir bienes y servicios adquiridos, al igual que el tratamiento al finalizar la vida de productos y la prestación de servicios, por ejemplo, diseño, fabricación, transporte, embalaje y uso o disposición final.

Competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos

Nota 1: La competencia demostrada a veces se denomina calificación.

Contexto de la organización

Entorno empresarial. Combinación de factores internos y externos y de condiciones que pueden afectar al enfoque de una organización a sus productos, servicios e inversiones y partes interesadas.

Nota 1: El concepto de contexto de la organización se aplica por igual tanto a organizaciones sin ánimo de lucro o de servicio público como a aquellas que buscan beneficios.

Nota 2: En inglés este concepto a menudo se denomina mediante conceptos tales como entorno empresarial, entorno de la organización o ecosistema de una organización.

Contratar externamente

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización

Nota: Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance.

D

 

Desempeño

Resultado medible.

Nota 1: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones.

E

 

Elemento de salida

Resultado de un proceso.

Nota 1: Hay cuatro categorías genéricas de elementos de salida:

 • servicios (por ejemplo, transporte);
 • software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);
 • hardware (e.g. engine mechanical part);
 • materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

mayoría de los elementos de salida contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de elemento de salida. La denominación del elemento de salida en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, un coche está compuesto por hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y servicios (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor).

Nota 2: La propiedad de un producto normalmente puede transferirse. Este no es necesariamente el caso de un servicio.

I

 

Información documentada

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en le que está contenida

Nota 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.

Nota 2: La información documentada puede hacer referencia a:

 • el sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos relacionados;
 • la información creada para que la organización opere (documentación);
 • la evidencia de los resultados alcanzados (registros).

P

 

Parte interesada

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad

Eejmplo: Clientes, propietarios, personal de una organización, proveedores, banca, sindicatos, socios o la sociedad que pueden incluir competidores o grupos de presión contrarios.

Proceso

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma elementos de entrada en elementos de salida.

Nota 1: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente elementos de salida de otros procesos.

Nota 2: En algunos procesos, algunos elementos de entrada se convierten en elementos de salida sin ninguna transformación, por ejemplo, un modelo utilizado en un proceso de fabricación o un catalizador en un proceso químico.

Nota 3: Los procesos en una organización generalmente se planifican y se llevan a cabo bajo condiciones controladas para aportar valor.

Nota 4: Un proceso en el cual la conformidad del elemento de salida resultante no pueda validarse de manera fácil o económica, a menuda se le denomina como un “proceso especial”.

R

 

Riesgo

Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado

Nota 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

Nota 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento (3.5.3) de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

Nota 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (según se define en  la  Guía  ISO  73:2009,  3.5.1.3)  y  a  “consecuencias”  potenciales  (según  se  define  en  la  Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una combinación de éstos.

Nota 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo cambios en  las  circunstancias)  y  la  “probabilidad”  (según  se define  en  la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) de que ocurra.

Nota 5: El término “riesgo” algunas veces se utiliza cuando sólo existe la posibilidad de consecuencias negativas.

S

 

Satisfacción del cliente

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas

Nota 1: Puede que la expectativa del cliente, no sea conocida por la organización, o incluso por él/ella mismo/a hasta que el producto o servicio se entregue. Para alcanzar una alta satisfacción del cliente puede ser necesario cumplir una expectativa de un cliente incluso si no está declarada ni está generalmente implícita ni es obligatoria.

Nota 2: Las quejas son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

Nota 3: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el cliente y se han cumplido, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

Nota 4: Véase la Norma ISO 1004, Gestión de la calidad – Satisfacción del cliente – Directrices para el seguimiento y la medición.

V

 

Validación

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista

Nota 1: La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado de un ensayo u otra forma dedeterminación, tal como realizar cálculos alternativos o revisar la información documentada.

Nota 2: La palabra “validado” se usa para designar el estado correspondiente.

Nota 3: Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas.

Verificación

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados

Nota 1: La evidencia objetiva necesaria para una verificación puede ser el resultado de una inspección u otras formas de determinación tales como realizar cálculos alternativos o revisar la información documentada.

Nota 2: Las actividades llevadas a cabo para la verificación a veces se llaman proceso de calificación.

Nota 3: La palabra “verificado” se usa para designar el estado correspondiente.

Principales cambios del SGP | SIG


EUSKERA

Durante once artículos, hemos profundizado sobre la actualización de las nuevas normas ISO 9001 y 14001 del 2015, analizando cómo afectan a nuestros sistemas SGP – SIG.

En la siguiente infografía hemos sintetizado los artículos. Además, cada uno de los puntos, tiene enlace al artículo correspondiente.

Abajo encontraréis un enlace para la descarga de este documento. Esperamos que sea de vuestro interés.

Infografía

 

Enlace para descargar >>> Principales cambios del SGP | SIG <<< Deskargatzeko lotura
(Botón derecho del ratón – Guardar enlace como…) | (Saguaren eskuineko botoia – Lotura bezala gordetzea…)

 

A %d blogueros les gusta esto: