Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

12-13

2013 UZATAILAren Berriak | Noticias de JULIO


Eszenatoki berriak | Nuevos escenarios

Publicado en 03/07/2013. Sailburuordetzaren Agenda Estrategikoa eta Euskadi 2015 LHko topaketak aurkezteko ekitaldietan hartu dugu parte. Agenda berri bat jartzen […]

Hemos participado en las presentaciones de la Agenda estratégica de la Viceconsejería y los Encuentros FP Euskadi 2015. Se lanza una nueva […]
.

2013 EKAINAren Berriak | Noticias de JUNIO


Aldaketa

Publicado en 26/06/2013. Estrategia berria. Ikastetxeetan egiten ari zareten bezala, gu ere 2015 LH Agenda Estrategikoa zehatz-mehatz aztertzen ari gara. Sailburuordetzaren atala gara eta, gobernu berri bat dela-eta goi zuzendaritza aldatzen den guztietan bezala, horrek dakarren aldaketan […]

El cambio

Publicado en 26/06/2013. Nueva estrategia. De la misma forma que en los centros lo estaréis haciendo, también nosotros estamos analizando y estudiando al detalle la Agenda Estratégica 2015 FP. Somos parte de la Viceconsejería y, como siempre que se produce un relevo en la alta dirección, provocado por la llegada de un nuevo […]

Mamuak, galdutako denbora eta albo ondorioak

Publicado en 19/06/2013. Mamuak. Zenbat aldiz ez ote ditugun horrelakoak entzun: “presiopean hobeto egiten dut lan, ezin dut planifikatzearen kontu horretan denbora galdu“, “unea iristen denean, hartuko ditut erabakiak“, “planifikatzea oso zaila da eta, azken finean, inoiz ez duzu aurreikusi duzuna egiten“, “adituek ere asmatzen […]

Los fantasmas, el tiempo perdido y los efectos colaterales

Publicado en 19/06/2013. Los fantasmas. Cuántas veces oímos esta frase: yo trabajo mejor bajo presión, no puedo perder tiempo en “eso de planificar”. Cuando llegue el momento ya decidiré. Planificar es muy complicado y total al final nunca se hace lo que has previsto. Si no aciertan los expertos, qué vamos a planificar […]

Agcalidadfp-eko bloglariei esker ona

Publicado en 13/06/2013. Barne helburua. Dagoeneko bukatzen ari zaigun 12-13ko ikasturte honetarako, blog-a hobetzeko zenbait helburu jarri genion geure buruari. Haietako batzuk lortzeko, gure lana zen bide bakarra baina honen kasuan, “prestakuntza-ikastegien kudeatzeko praktika onak hileroko kolaborazio espezifiko […]

Agradecimiento a los blogueros de agcalidadfp

Publicado en 13/06/2013. Objetivo interno. Para este curso 12-13 que ya se nos está acabando, nos pusimos varios objetivos para mejorar el blog. El logro de algunos de ellos dependía sólo de nuestro trabajo, pero en el caso de éste, “Contribuir a la difusión de las Buenas Prácticas de Gestión de los Centros de Formación con una colaboración […]

LH Topaketak Euskadi 2015

Publicado en 07/06/2013. Kronika. Ekainaren 5ean eta 6an Donostiako Kursaal-en Lanbide Heziketa landu dugu. Lehendakaria, beste autonomia erkidego eta herrialde batzuetako hezkuntza-ordezkariak  eta gure ikastetxeetako zuzendari eta irakasleak bildu dira jardunaldietan, gaia […]

Encuentros FP Euskadi 2015

Publicado en 07/06/2013. Crónica. Durante los días 5 y 6 de junio en el Kursaal de Donostia se ha vivido la Formación Profesional. En torno a ella se han reunido desde el Lehendakari y los representantes de educación de otras comunidades autónomas y países hasta los directores y profesores de nuestros centros […]

.

2013, MAIATZAren Berriak | Noticias de MAYO


Misioa, Bisioa, Baloreak

Publicado en 30/05/2013. Misioa, Bisioa, Baloreak: bizi, sentitu eta amesten duguna… garena. La Salle Berrozpe (LSB) bizi, sentitu eta amesten duen Ikastetxea da. Gure azken hausnarketa estrategikoan gure erakundea LSBko proiektuan parte hartzen dugun pertsonen emozio eta ezagueren batuketa zela egiaztatu […]

Misión, Visión, Valores

Publicado en 30/05/2013. Misión, Visión, Valores: somos, sentimos, vivimos, soñamos… La Salle Berrozpe (LSB) es un Centro que siente, vive y sueña. En nuestra última reflexión estratégica, comprobamos que nuestra organización era la suma de conocimientos y emociones de las personas que participábamos en el proyecto LSB […]

Nora joan nahi dugun badakigu

Publicado en 27/05/2013. Ekaina, gure eresien horma. Eguzkia, udaberria, argia… iritsi dira eta dena neguko lozorro horretatik ateratzen ari da.  Esnatze horrek zerbaiten bukaera iristen ari dela ohartarazten gaitu, ikastaroei, proiektuei, lan-zikloei…etab.i bukaera eman behar diegun datak dira […]

Sabemos a dónde queremos ir

Publicado en 27/05/2013. Junio, nuestro muro de las lamentaciones. Llega el sol, la primavera, la luz y todo se va recobrando de ese letargo invernal. A nosotros ese despertar nos avisa de que está llegando el fin de algo, son fechas en las que vamos a cerrar cursos, proyectos, ciclos de trabajo […]

Zer nahi dute ikasleek?

Publicado en 21/05/2013. Duela egun batzuk, lan-bilera batean, krisiak enpresak lan egiteko era aldatzera behartu dituela komentatzen zen. Gaur egun bezeroei begira egiten dituzte lanak. Orain arte, produktu batzuk eskaintzen zituzten eta bezeroak, produktua gustatzen bazitzaion, erosten zuen […]

¿Qué quieren los alumnos?

Publicado en 21/05/2013. Hace unos días, en una reunión de trabajo, se comentaba cómo la crisis había llevado a las empresas a un cambio en su forma de actuar. Actualmente están orientando sus trabajos a los clientes. Hasta ahora, producían una serie de productos, y el cliente, si le gustaba el producto […]

Gizarte iraunkortasunaren adibide bat

Publicado en 16/05/2013. Gure barne dinamikak hobetzeko ari gara Leioako Ostalaritza Eskolan duela zenbait ikasturte lanean eta gure azken helburua ikastetxearen eta gure eginkizuna betetzeko ditugun baliabideen kudeaketa hobetzea […]

Un ejemplo de sostenibilidad social

Publicado en 16/05/2013. Desde la Escuela de Hostelería de Leioa venimos trabajando desde hace varios cursos académicos en la mejora de nuestras dinámicas internas, con el objetivo final de mejorar la gestión del centro y de los recursos que disponemos para realizar nuestro […]

Ikasi eta hobetzea

Publicado en 09/05/2013.Eta, non azalduko genituzke berrikuspen eta aldaketa horien guztien arrazoiak?”. Galdera honekin ematen genion Ukiezinei, buruzko artikuluari bukaera eta honek ematen digu prozesuei eta kudeaketari buruz hitz egiten jarraitzeko aukera. Erantzuna hau da: ikastetxeak erabaki duen tokian, haren kudeaketa-sistemaren arabera. Agentziatik ikastetxeei eskaini diegun PKSn […]

Aprender y mejorar

Publicado en 09/05/2013. “Y, ¿dónde reflejaríamos las razones de todas esas revisiones y cambios?”. Con esta pregunta terminábamos el artículo de Los Intocables, lo que nos da pie a seguir hablando de procesos y gestión. La respuesta es: donde el centro lo haya decidido, en función de su propio sistema de gestión. En el SGP (Sistema de Gestión por Procesos) que desde la Agencia hemos ofrecido a los centros se propone […]

OKT, kontrol operazionaleko tresna

Publicado en 03/05/2013. Kudeaketa Sistema Integratua (KSI), 2007/2008ko ikasturtean, ezarri izanaren eta ikastetxeetan egiaztatutako traiektoria duen Prozesuaz Kudeatzeko Sistemaren bilakaera naturalaren bidez kontrol operazionaleko tresna (OKT) izeneko aplikazio informatiko bat sortu da, aktibo eta baliabideen prozesuaren […]

Mejora de la Herramienta de Control Operacional: HCO

Publicado en 03/05/2013. Con la implantación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), allá por el curso 2007/2008, como la evolución natural del SGP con contrastada trayectoria en los centros, se crea una aplicación informática, denominada Herramienta de Control Operacional (HCO), como soporte para facilitar la gestión del proceso […]

.

2013, APIRILAren Berriak | Noticias de ABRIL


Amets egitera ausartzen al zara?

Publicado en 26/04/2013. Joan den 2013-01-21ean eman genuen “amets egitera ausartzen al  zara? “ izenburuko artikulu bat Lagun artean sekzioan argitara. Dakizuenez, sekzio hori pribatua da eta gure blog-en harpidedunak diren 78 pertsonek bakarrik dute sartzeko aukera. Dena den, artikuluaren gaurkotasuna ikusita eta gure […]

¿Te atreves a soñar?

Publicado en 26/04/2013. El pasado 21-01-2013, publicábamos en nuestra sección de Lagun artean un artículo titulado: “¿Te atreves a soñar?”. Como sabéis, esta sección es privada y solamente tienen acceso las 78 personas que están suscritas a nuestro blog. No obstante, dada la actualidad del artículo y después de varias sugerencias de nuestros suscriptores, hemos decidido ampliar […]

Ukiezinak

Publicado en 22/04/2013. Ez dira Elliot Ness-enak, ez. Askoz hurbilago ditugu, ikastetxe guztietan. Zertaz ari gara?. Bada, planez ari gara: estrategikoak, urtekoak, prozesuetakoak, pertsonenak, komunikaziokoak, mantentzearenak, aktibo eta baliabideak kudeatzeko, ekonomia eta finantzetakoak, harrerakoak, orientabidekoak, hartzaileak pozik dauden neurtzekoak… […]

Los Intocables

Publicado en 22/04/2013. No son los de Elliot Ness, no. Los tenemos mucho más cerca, en todos los centros. ¿De qué estamos hablando?. Pues estamos hablando de los planes: estratégicos, anuales, de procesos, de personas, de comunicación, de mantenimiento, de gestión de activos y recursos, de economía y finanzas, de acogida, […]

Hobekuntza taldea: Pertsonen Kudeaketa

Publicado en 17/04/2013. Ikastetxe desberdinek, 12-13ko ikasturtean bidali zen “Laguntza-Premiak“ formularioaren bidez, Pertsonak Kudeatzeko (GP) prozesua hobetzeko laguntza eskatu zuten. Atzo, apirilak 16, pertsonen kudeaketa hobetzeko taldea ibiltzen hasi zen, ikastetxeen hobekuntza-planetan […]

Equipo de mejora: Gestión de Personas

Publicado en 17/04/2013. Distintos centros, a través del formulario “Necesidades de apoyo” enviado durante el curso 12-13, solicitaron ayuda para mejorar el proceso de Gestión  de Personas (GP). Dando respuesta a las necesidades detectadas en los Planes de Mejora de los centros (tanto a los que lo hicieron el curso pasado como […]

Pertsonen Kudeaketa

Publicado en 11/04/2013. Hainbat eta hainbat Lanbide Heziketako ikastetxek egiten duten legez, el Prozesuen bidezko Kudeaketa Sistemarenistema (PKS) bidez gauzatzen du Zornotza GLBHI Lanbide Heziketako ikastetxeak bere kudeaketa. Horrek prozesuen eta zerbitzuen jabe guztiekin eratzen den zuzendaritza-taldea birdefinitzera […]

People Management

Publicado en 11/04/2013. As many Vocational and Training Schools the management in IEFPS Zornotza GLHBI is developed by the Process Management System (PMS). This pushed us to make changes in the Management Team. In this way, that team is made with the owners of all school processes and services of the school and these posts are […]

Gestión de personas

Publicado en 11/04/2013. De la misma manera que tantos otros centros de Formación Profesional, el IEFPS Zornotza GLHBI desarrolla su gestión mediante el Sistema de Gestión por Procesos (SGP). Esto nos llevó en su momento a redefinir el Equipo Directivo, que se configura con todos los propietarios de procesos y de servicios del mismo, y a considerar […]

Komunikazioaren Kudeaketa

Publicado en 08/04/2013. Ikastetxe desberdinek, 12-13ko ikasturtean bidalitako formularioaren bidez, komunikazio-prozesuan laguntza eskatu dute. Horregatik, “CM. Komunikazioa“ lan-taldea apirilaren 10ean hasiko da ibiltzen, ikastetxeen […]

Gestión de la Comunicación

Publicado en 08/04/2013. Distintos centros, a través del formulario enviado durante el curso 12-13, han solicitado ayuda en el proceso de comunicación. Por ello, el 10 de abril, y dando respuesta a las necesidades detectadas en los Planes de Mejora de los centros, comenzará su andadura el grupo de […]

.

2013, MARTXOren Berriak | Noticias de MARZO


Finalizando el segundo trimestre…

Publicado en 26/03/2013. Como ya esta siendo habitual, queremos comentaros el seguimiento del blog del Área de la Calidad de la Agencia durante este segundo trimestre (enero-marzo) del curso 12-13. Durante este periodo se han publicado 27 entradas entre noticias y artículos. Nuevamente os tenemos que agradecer la gran […]

SAK sistema

Publicado en 20/03/2013. Erraza da sistema kontsolidatu bat eta sistema solidotu bat nahastea. Sasi-heldutasun horrek erosokeriara eraman gaitzake eta honek hobetzeko aukera ukaezina lausotu dezake. Ziurtagirien abalak, zilarrezko edo urrezko zigiluak, eta homologoen goraipamenek ez dute antolaketaren egite ona bermatzen, ezta haren kideen inplikazioa edo […]

Sistema SAC

Publicado en 20/03/2013. Es fácil confundir un sistema consolidado con un sistema solidificado. Ese falso estado de madurez alienta una autocomplacencia que puede ofuscar la posibilidad innegable de mejora. El aval de los certificados, sellos en plata u oro y los reconocimientos de los homólogos no garantizan el buen hacer de la organización ni la implicación o el […]

Pertsona, ardatz nagusia da

Publicado en 15/03/2013. Prozesuetan, adierazleetan, helburuetan…beti “murgilduta “ gaude Kalitatean, hori guztia helburuak lortzeko planak edo itunak nola sortu edo erabili behar diren ahaztu gabe. Egia da beti ari garela gai horietan lanean baina ez diogu inoiz pertsonengan pentsatzeari utzi. Pertsonak erakundeen oinarria dira. Are gehiago institutuen […]

Sailburuordetzaren agenda estrategikoa

Publicado en 08/03/2013. Atzo, martxoak 7, Eusko Jaurlaritzako (Lakua) Areto Nagusian izan zen Jorge Arévalo jaunak, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordeak, deitutako bilera. LHko ikastetxeek, Sailburuordetzako pertsonek (LHko eta Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritza, IVAC, Tknika eta Agentzia) eta Lanbideko, Unibertsitateko, […]

Agenda estratégica de la Viceconsejería

Publicado en 08/03/2013. Ayer, 7 de marzo, en el Salón de Actos del Gobierno Vasco (Lakua), tuvo lugar la reunión convocada por D. Jorge Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. A la reunión asistieron los centros de FP, las personas de la Viceconsejería (Dirección de FP y AP, IVAC, Tknika y Agencia), representantes […]

.

2013, OTSAILAren Berriak |Noticias de FEBRERO


Plan estrategikoa

Publicado en 28/02/2013. Zer mugitzen da nire ingurunean?, Beste erakunde batzuek zer egiten dute?, Zer lortu nahi dugu, nora iritsi nahi dugu, nondik joan nahi dugu, noiz iritsiko gara edo zein inbertsio behar da?, Gure puntu indartsuak ezagutzen al ditugu?, Hauek dira erakunde orok bere buruari uneren batean […]

Plan estratégico

Publicado en 28/02/2013. ¿Qué se mueve en mi entorno?, ¿Qué hacen otras organizaciones?, ¿Qué pretendemos conseguir, a dónde queremos llegar, por dónde queremos ir, cuánto  vamos a tardar, o qué inversión se requiere?, ¿Conocemos nuestras fortalezas?… Son algunas de las preguntas que toda organización se […]

Estrategiak futbolean

Publicado en 21/02/2013. Zein estrategia aukeratzen dut?. Estrategiaren ideia azaltzeko irudi bat bilatzen ari nintzen Internet-en aspaldi eta ondoren jartzen dizkizuedan irudiak aurkitu nituen. Ideia ona iruditu zitzaidan eta, historikoen artean katalogatutako derby baten atarian (“azken derbya Katedralean”) gauden honetan, zuekin […]

Estrategias en el fútbol

Publicado en 21/02/2013. ¿Qué estrategia elijo?. Hace tiempo estaba buscando en internet una imagen para plasmar la idea de estrategia y encontré las imágenes que os pongo a continuación. Me pareció una buena idea y ahora que estamos a las puertas de un derby de los catalogados como histórico (“el último derby en la Catedral”), me ha parecido […]

Hobekuntzak, jarraitzen du

Publicado en 15/02/2013. Abenduaren erdialdetik hasi berri den 2013 honetako urtarrilaren bukaerara arte gure ikastetxeen eskaerak jaso ditugu, PKSren prozesuak hobetzen lagun diezaiegun. Gure laguntza honetan datza: Kalitatearen arloko erreferentziako pertsonaren bisitaren bidez ematen diogu ikastetxeari laguntza eta […]

La mejora, continúa

Publicado en 15/02/2013. Desde mediados de diciembre hasta finales de enero de este recién empezado 2013, hemos estado recibiendo las solicitudes de nuestros centros para que les ayudemos a mejorar sus procesos del SGP. Nuestra ayuda consiste en ofrecer apoyo en el centro, por medio de la visita de la persona […]

Los cambios: más fácil como diversión

Publicado en 12/02/2013. Los cambios: más fácil como diversión. Hace aproximadamente un año, publicamos un artículo titulado “Tú ¿cómo lo harías?“. En él comentábamos cómo que se podían conseguir cambiar conductas cuando lo hacíamos de una forma desenfadada […]

Energiak Kudeatzeko Sistemak

Publicado en 06/02/2013. ENERGIAK KUDEATZEKO SISTEMAK. UNE-EN-ISO 50001:2011, I.E.F.P.S. REPÉLEGA GLHBInen. Agentziako Kalitate Arlotik Lanbide Heziketako gure ikastetxeen praktika onak hedatzeko laguntza ematen jarraitu nahi dugu. Haien lana gero eta hobeto egiteko ikastetxeek egunero egiten duten […]

Sistemas de Gestión de la Energía

Publicado en 06/02/2013. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA. UNE-EN-ISO 50001:2011 en el I.E.F.P.S. REPÉLEGA GLHBI. Desde el Área de la Calidad de la Agencia queremos seguir contribuyendo a la difusión de las buenas prácticas de nuestros centros de Formación Profesional. Es nuestra manera de reconocer el esfuerzo que diariamente realizan para hacer cada […]

.

2013, URTARRILAren Berriak |Noticias de ENERO


Ilusioa & motibazioa

Publicado en 31/01/2013. Gaur, urtarrilak 31, Lanbide Heziketaren patroia den San Juan Boscoren jaia, bizitza guztiko LHko irakasle bati ematen diogu hitza, haren egun bakoitza gure ikasleak eta gu geu motibatu eta ilusionatzeko erronka bat dela guri […]

Ilusión & motivación
Publicado en 31/01/2013. Hoy día 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, patrón de la Formación Profesional, cedemos la palabra a un profesor de fp de toda la vida para que nos cuente cómo cada día es un reto para motivar e ilusionar a nuestro alumnado y a nosotros […]
Prozesuen arteko harremanak

Publicado en 25/01/2013. PKSk prozesuen bidezko kudeaketa bat proposatzen du. Horrek kudeaketa deszentralizatu nahi dela etajabeen eta prozesuko ekipoen bidezko autogestioaaukeratzen dela esan nahi du. Funtzioen bidezko antolaketa gainditu nahi du. Jabeak eta prozesuko ekipoak egiteko hauek dituzte […]

Relaciones entre procesos

Publicado en 25/01/2013. El SGP propone una gestión “por” procesos. Esto significa que se pretende descentralizar la gestión y se opta por la autogestión a través de propietarios y equipos de proceso. Pretende superar la organización por funciones. La misión del propietario y el equipo de proceso es […]

Rolak eta kapelak

Publicado en 22/01/2013. Agentziak 2004an argitaratu zuen “Talde-lanaren metodologia “ liburuan Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako lehen sailburuordea izan zena, eta gaur bosgarrena dena, Jorge Arévalo Turrillas, da aurkezpenaren testuaren egilea. Argitalpenari buruz hau esaten du: “Talde Lanaren Metodologiak taldeen porrotaren arrazoi ohikoenak saihesteko eraginkor ageri diren metodologiak eta erremintak eskaintzen ditu. Taldeek jarraitzen […]

Los roles y los sombreros

Publicado en 22/01/2013. En el libro “Metodología de trabajo en equipo” publicado por la Agencia en 2004, el texto de la presentación tiene como autor al que fue el primer Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, Jorge Arévalo Turrillas. Dice a propósito de la publicación que “Metodología de trabajo en equipo aporta metodologías y herramientas que se han mostrado eficaces para prevenir las causas más habituales de fracaso […]

Con Jorge Arévalo

Publicado en 18/01/2013. El pasado lunes, día 14 de enero, la dirección de la Agencia se reunió con Jorge Arévalo, el “nuevo”Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.Esta reunión se enmarca en la ronda de encuentros que el Viceconsejero está celebrando tanto con el personal interno […]

Ikastetxeak bisitatzen

Publicado en 15/01/2013. Dagoeneko eskatu diguten ikastetxeak bisitatzen hasi gara. 11-12ko ikasturtean jarri genuen ekimen hau martxan, zuzendaritza-taldeengana eta prozesuen jabeengana gehiago hurbiltzeko, horrela ikastetxe bakoitzaren premia espezifikoak hobeto ezagutzeko eta premia horiei […]

Visitando los centros

Publicado en 15/01/2013. Ya hemos empezado a visitar los centros que nos lo están solicitando. Durante el curso 11-12 pusimos en marcha esta iniciativa con el fin de acercarnos más a los equipos directivos y propietarios de procesos y así conocer mejor las necesidades específicas de cada centro y poder dar una […]

QK laburrean 4

Publicado en 11/01/2013. ¡¡Bienvenidos al blog de Agcalidadfp en este año 2013!!. Nos encontramos con un 2013 lleno de novedades y cambios. Poco a poco os iremos informando. Estrenamos año y esto nos permite echar una ojeada hacia atrás. En la última noticia (Los números del 2012) vimos un detallado resumen correspondiente […]

Los números de 2012

Publicado en 07/01/2013. Después de superado el fin del mundo pronosticado por los mayas y a unos días de la finalización del 2012, queremos compartir con todos vosotros el Informe Anual del blog. Este informe esta creado por los servicios estadísticos de WordPress. Esperamos que el informe sea de vuestro interés […]

.

2012, ABENDUAren Berriak | Noticias de DICIEMBRE


Zorionak 2012

Publicado en 14/12/2012. Felicitación de navidad con villancico inclído. Pinchando en el Play, podéis escuchar nuestra felicitación.

KSI1 berriro aurkitzeko topaketa

Publicado en 11/12/2012. Agentziako Kalitate Arloan konturatu ginenez, Ingurugiroari (ISO 14001) eta Lan Arriskuen Prebentzioari (OHSAS 18001) buruzko arauekin hasi ziren aurrerapausoak ematen ikastetxeak. Bi arau horiek Kalitateari (ISO 9001) buruzkoarekin era ordenatuan integratzeko eta, batez ere, dena Prozesuen […]

Reencuentro de SIG1

Publicado en 11/12/2012. En el Área de Calidad de la Agencia, nos dimos cuenta que los centros habían iniciado un avance con las normas deMedioambiente (ISO 14001) y la de Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18001). Para que la integración de estas dos normas con la de Calidad (ISO 9001) no se hiciese de forma desordenada y sobre todo, para que estuviese todo integrado bajo el Sistema de Gestión por Procesos, se creo […]

Argia eta Auxi

Publicado en 04/12/2012. El apasionante mundo de Argia y Auxi. ¡¡HOLA!!. SOMOS ARGIA Y AUXI. Os Damos la bienvenida al apasionante mundo de la atención sosciosanirtaria vamos a ser vuestras acompañantes a lo largo de este viaje con el objetivo de mejorar la atención hacia las personas […]

.

2012, AZAROARENren Berriak | Noticias de NOVIEMBRE


Kalitate programa 2012-2013

Publicado en 28/11/2012. Dagoeneko martxan jarri da 2012-2013ko Kalitate Programa. Komunikazioa, prestakuntza, sareak, hobekuntza-taldeak. Agcalidadfp blog-arekin martxan jarraitzen dugu eta egiten dizkiguzuen hobekuntza-proposamenei erantzuna ematen saiatzen gara. Horregatik, argitalpenak elebidunak direla eta, gainera […]

Programa de Calidad 2012-2013

Publicado en 28/11/2012. El Programa de Calidad 2012-2013 ya está en marcha. Está estructurado en: Comunicación, Formación, Redes y Equipos de Mejora. Seguimos con el blog agcalidadfp en marcha y esforzándonos por dar respuesta a las propuestas de mejora que nos hacéis. Por eso habéis podido ver que las publicaciones son […]

PKS orain Moodle-n

Publicado en 23/11/2012. Joan den urriaren 23an bukaera eman zitzaien ikastetxeetako SGP sistemaren arduradun berrientzako edo etorkizunari begirako arduradunentzako prestakuntza-jardunaldiei. Jardunaldi horietan SGP sistema baten kudeaketak esan nahi duenari buruzko ikuspegi orokor bat ematen saiatzen da, baita, hasiberriak diren aldetik […]

SGP, ahora en Moodle

Publicado en 23/11/2012. El pasado 23 de octubre finalizaron las jornadas de formación para los nuevos o futuros responsables de sistema SGP de los centros. En estas jornadas se intenta darles una visión general sobre lo que significa la gestión de un sistema SGP y resolver las inquietudes que como […]

Una semana de Buenas Prácticas

Publicado en 19/11/2012. XVIII Semana Europea de la Calidad. Presentación de buenas prácticas. El pasado día 14, la escuela de “Hostelería de Leioa” y el “Instituto SanJorge” de Santurtzi, compartieron con nosotros […]

Aliantzak “balio erantsia” sortzeko

Publicado en 12/11/2012. ALIANTZAK sortzea garrantzi handikoa da Lanbide Heziketako ikastetxe batentzat, proiektu berriak sortzeko aukerengatik, beste erakunde batzuekin lankidetza estrategikoak sor daitezkeelako eta , aliatuen sare horien bidez, ikasleek profesionalki garatzeko […]

Las alianzas para generar “valor añadido”

Publicado en 12/11/2012. El establecimiento de ALIANZAS es de suma importancia para un centro de Formación Profesional, por las posibilidades de generación de nuevos proyectos, el establecimiento de colaboraciones estratégicas con otras organizaciones y  la generación de oportunidades de desarrollo profesional para el alumnado a través de […]

Ekintzailetza | Emprendizaje

Publicado en 06/11/2012. Emprendizaje, el despertar de un cambio cultural. Cambiar, sumar, adaptarse, innovar, arriesgar, incorporar…. estar atentos a lo que ocurre en nuestro entorno que más que nunca es un mundo globalizado, ese es nuestro camino. El emprendizaje es un buen […]

.

2012, URRIAren Berriak | Noticias de OCTUBRE


QK aldizkaria 1

Publicado en 30/10/2012. Varios centros y responsables de calidad nos han trasladado el interés por disponer de todas las noticias y artículos aparecidos en el blog durante el curso pasado. Por este motivo ponemos a vuestra disposición la publicación del primer número de […]

18. Kalitate Europar Astea. Kudeaketa aurreratua

Publicado en 23/10/2012. Azaroan Europar Batasun osoan Kalitatearen Europar Asteaospatzen da urtero, kalitatearen hedapen eta sustapen ekitaldiak batzen dituen topagunea izanik Europa osoan zehar. EUSKALITek, urtero lez, Astearen XVIII.edizioa koordinatzen du Euskadin urriaren 29 eta azaroaren 16 bitartean. Joan den […]

18 Semana Europea de la Calidad. La gestión avanzada

Publicado en 23/10/2012. En el mes de noviembre se celebra anualmente en toda la Comunidad Europea la Semana Europea de la Calidad, un punto de encuentro que reúne actos de promoción y difusión de la Calidad por toda Europa. EUSKALIT, un año más, coordina este evento en el País Vascodel 29 de octubre al 16 de noviembre, en la que […]

Lehen saria Durangoko Maristak ikastetxearentzat

Publicado en 19/10/2012. Telefónica Fundazioak Telefónica Fundazioa Hezkuntza Berriztapena sariaren XIII. edizioa antolatu du aurten. Irakasteko prozesuetan Informazio eta Komunikazio Teknologien integrazioa sustatu eta laguntzea ditu sari honek helburu […]

Primer premio para Maristak-Durango

Publicado en 19/10/2012. Fundación Telefónica, durante este año, ha organizado su XIII edición del Premio Fundación Telefónica Innovación Educativa, con el que persigue incentivar y apoyar la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza […]

PKS Nikaraguako ikastetxeekin partekatzen

Publicado en 11/10/2012. Duela bi aste ezagutu genituenean eta zer behar zuten, zer espero zuten eta “pasantía “ horrekin (“enpresako prestakuntza “ Nikaraguako gazteleraz) zer lortu nahi zuten galdetu genienean, haien itxaropenei erantzuna ematea ez zitzaigula batere zaila izango konturatu ginen, geure burua ikusi baikenuen haiengan, gure oroitzapenak etorri zitzaizkigun burura: kudeaketa-sistemen berri […]

Compartiendo el SGP con los centros de Nicaragua

Publicado en 11/10/2012. En cuanto les conocimos, hace dos semanas, y les preguntamos por lo que necesitaban, lo que esperaban y lo que querían conseguir con esta “pasantía” (“formación en empresa” en español de Nicaragua) nos dimos cuenta de que nos iba a resultar fácil dar respuesta a sus expectativas pues nos reconocimos en ellos, nos vimos como cuando éramos aquellos […]

PKS Prestakuntza

Publicado en 02/10/2012. Prestakuntza-ikastaroa antolatzen du aurten ere Agentziak, Lanbide Heziketa eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzaren menpeko ikastetxeetako kalitate-arduradun berrientzat. Aurreko urteetan bezalaxe, PKS sistemaren arduradun berriak (kalitate-arduradunak edo zuzendaritzako ordezkariak) lanpostuan hasteko prozesuan lagundu nahi […]

Formación en SGP

Publicado en 02/10/2012. Un año más la Agencia organiza el curso de formación para los nuevos responsables de calidad de los centros (dependientes de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente). Como en años anteriores la Agencia quiere apoyar a los centros en la incorporación al puesto de los nuevos o futuros responsables de su sistema SGP (responsables de calidad o “RDs”, por representante de la dirección) y ha organizado […]

.

2012, IRAILAren Berriak | Noticias de SEPTIEMBRE


PROYECTO NIC 23 (Visita de centros de Nicaragua)

Publicado en 24/09/2012. Hoy, 24 de septiembre, comienza la visita de una representación de centros de Formación Profesional de Nicaragua. Se trata de una visita de formación en la que persiguen el “Intercambio de Experiencias en la Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2008, en Centros de Formación Profesional” de Euskadi  […]

Primera reunión de la QK

Publicado en 20/09/2012. El pasado lunes tuvimos la primera reunión de la QK. Ya sabéis que es la encargada de coordinar los programas y redes de calidad y que está formada por los componentes del Área de la Calidad de la Agencia y por algunos colaboradores de centros. Si habéis entrado en el enlace anterior habréis podido ver que hay algún cambio en los componentes […]

¿Nos ayudas a mejorar el blog?

Publicado en 12/09/2012. Ya sabéis que hace un año empezó el funcionamiento de este blog de calidad y nos gustaría mejorarlo. Habréis notado que hemos estrenado nuevo diseño, pero queremos hacer más, y para ello queremos pediros vuestra ayuda. Sabemos que en los centros estáis liados con el inicio del curso, así que os agradecemos que respondáis al formulario que está al final de esta noticia […]

Inauguración, en Nicolás Larburu, del nuevo curso de la FP en Euskadi

Publicado en 10/09/2012. El Instituto Nicolás Larburu de Barakaldo ha acogido, hoy a la mañana, la inauguración de un nuevo curso escolar 2012-2013 de la FP en Euskadi. El acto, que ha comenzado a las 11:30 de la mañana, ha contado con la presencia del Lehendakari Patxi Lopez, así como Isabel Celáa,  Consejera de Educación y Gemma Zabaleta, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales […]

Preparados para empezar

Publicado en 03/09/2012. Se acabaron las vacaciones y ya estamos preparados para empezar un curso más. Queremos daros al bienvenida a este nuevo curso. Seguiremos trabajando en la línea de lo que hicimos el curso pasado y os lo iremos contando, pero ahora, a disfrutar del reencuentro con amigos y compañeros […]

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s